Korzystna dla kandydatów sytuacja na rynku pracy sprawia, że rekrutacja pracowników może być długa oraz kosztowna. Niejednokrotnie firmy poszukują pracowników tylko na określony czas, np. specjalisty na zastępstwo albo dużej liczby osób podczas zwiększonej liczby zamówień otrzymywanej od kontrahentów. W takich sytuacjach bardzo istotne jest także to, by pracownicy szybko rozpoczęli pracę dla przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem, które pozwala zaspokoić te potrzeby jest praca tymczasowa. 

Z poniższego materiału dowiesz się, kiedy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie zatrudnienie pracowników tymczasowych. Dowiesz się także, jakie są obowiązki poszczególnych stron umowy.

  1. czym jest praca tymczasowa?
  2. obowiązki stron umowy 
  3. korzyści pracy tymczasowej dla Twojej firmy 
  4. umowa kodeksowa, a umowa tymczasowa
  5. jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak praca tymczasowa może pomóc Twojej firmie? Skontaktuj się z nami:

skontaktuj się

​czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest niczym innym, jak pracą wykonywaną przez określony czas. Głównym wyróżnikiem tej formy zatrudnienia jest jej trójstronny charakter, który łączy trzy podmioty: agencję pracy tymczasowej pracodawcę, pracownika tymczasowego oraz pracodawcę użytkownika, czyli firmę, na rzecz której wykonywana jest praca. Ta forma zatrudnienia regulowana jest prawnie przez ustawę o pracy tymczasowej z 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami. Akt ten określa m.in. obowiązki stron umowy. Ustawa o pracy tymczasowej wskazuje także maksymalny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. W ciągu 36 miesięcy pracownik tymczasowy nie może być u niego zatrudniony dłużej niż 18 miesięcy.

»spis treści«

obowiązki stron umowy

pracodawca użytkownik

Trójstronny charakter pracy tymczasowej sprawia, że każda ze stron ma względem siebie pewne obowiązki. Pracodawca użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia BHP wstępnego oraz stanowiskowego. Ustalając sposób współpracy z agencją pracy tymczasowej może z nią uzgodnić, że to ona przejmie na siebie obowiązek przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP. Pracodawca użytkownik prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego, a także wyznacza termin urlopu. Jednak samo wyliczenie liczby przysługujących wolnych dni leży po stronie agencji. Firma jest zobowiązana do zaznajomienia pracownika tymczasowego z obowiązkami na danym stanowisku, a także przedstawienia mu oceny ryzyka zawodowego. Odpowiada również za organizacje zakresu obowiązków oraz prowadzi nadzór nad pracą, a także dostarcza odzież i obuwie robocze, napoje oraz posiłki profilaktyczne. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, prowadzi postępowanie powypadkowe w celu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia.

agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej przeprowadza proces rekrutacji pracownika tymczasowego. Zanim agencja rozpocznie poszukiwanie odpowiedniego pracownika, określa z firmą, na rzecz której świadczona będzie praca jej potrzeby oraz umiejętności, które powinien posiadać potencjalny pracownik. Właściwe przeprowadzenie takiego wywiadu, to podstawa skutecznej rekrutacji. Inaczej bowiem przebieg pozyskanie specjalisty z konkretnymi umiejętnościami, np. księgowego, a inaczej większej liczby pracowników, których rekrutacja jest odpowiedzią na sezonowość branży, w której działasz.

Jednak zakres obowiązków agencji pracy tymczasowej jest znacznie szerszy. To po jej stronie znajduje się zarządzanie wszelkimi sprawami kadrowo-płacowymi, w tym wypłacanie wynagrodzeń pracownika tymczasowego (a także rozliczenie PIT-u na koniec roku), odprowadzanie podatków, składek ZUS i PEFRON. Jako firma korzystająca z usług agencji pracy tymczasowej na koniec miesiąca otrzymujesz zbiorczą fakturę za usługę. Nie musisz więc martwić się teczkami osobowymi, aktami pracy czy bieżącą obsługą administracyjną pracowników - ze wszelkimi związanymi z administracją udadzą się do agencji, a nie do Twojej firmy. Na żądanie pracownika tymczasowego wraz z końcem miesiąca rozliczeniowego, agencja wystawia pasek, na którym znajdują się takie informacje jak: liczba przepracowanych godzin, dni, stawka, urlop wykorzystany w miesiącu rozliczeniowym, potrącenia (np. z benefitów albo transportu), a także kwota netto, która trafiła na konto.

Agencja dba również o to, by pracownik był przygotowany do wykonywania obowiązków pod względem formalnym. Mowa tu nie tylko o podpisanej umowie (w której znajduje się informacja, na rzecz kogo świadczona będzie praca), ale także ważne badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne. Agencja pracy tymczasowej podpisuje dwie, odrębne umowy - jedną z pracodawcą użytkownikiem, kolejną z pracownikiem tymczasowym. Obie regulują zasady i zakres współpracy między stronami.

info-projekt-prac-tymczasowy-1

pracownik tymczasowy

Jeśli chodzi o pracownika tymczasowego, to jego obowiązki nie różnią się znacząco od tych, które spoczywają na pracowniku kodeksowym. Musi przestrzegać zasad BHP oraz regulaminu oraz czasu pracy. Ma także prawo do korzystania z urządzeń socjalnych. Pracownik tymczasowy może zostać objęty benefitami obowiązującymi w firmie, jednak decyzja z tym związana zależy od pracodawcy użytkownika. Jeśli firma nie zdecyduje się na taki krok, benefity może zapewnić agencja pracy tymczasowej.

»spis treści«

Jak pracownicy postrzegają swoją sytuację na rynku pracy w Twoim regionie? Dowiedz się tego z 38. edycji badania Monitor Rynku Pracy:

pobieram

korzyści pracy tymczasowej dla Twojej firmy

sezonowość branży

Współpraca z agencją pracy tymczasowej może przynieść Twojej firmie wiele korzyści, wychodzących poza rekrutacje czy przejęcie aspektów kadrowo-płacowych. Zatrudnienie pracownika tymczasowego może być odpowiedzią na sezonowość branży, w której działasz. To oczywiste, że w momencie, w którym otrzymujesz dużo więcej zamówień, możesz potrzebować większej liczby pracowników, ale tylko na określony czas, a stałe rekrutacje wewnątrz struktury firmy nie wchodzą w grę. Fakt, że agencje posiadają na bieżąco aktualizowane bazy pracowników sprawia, że są w stanie dostarczyć nawet duży wolumen osób do pracy, w krótkim czasie. Co więcej, jeśli w najbliższej okolicy Twojej firmy po prostu brakuje rąk do pracy (co nie jest dziś zjawiskiem nadzwyczajnym), dzięki usłudzę outsourcingu transportu agencja jest w stanie pozyskać pracowników z dalszych miejscowości oraz dostarczyć ich do Twojej firmy. Agencje dbają także o to, by pracownicy byli dopasowani kompetencyjnie do piastowanych stanowisk, np. weryfikując znajomość programów czy przeprowadzając testy manualne.

pracownik na zastępstwo

Skorzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych nie musi ograniczać się tylko do firm, cechujących się sezonowością. Może to być świetne rozwiązanie w przypadku, gdy poszukujesz pracownika na zastępstwo. Nagła, dłuższa nieobecność pracownika spowodowana chorobą albo oddelegowaniem do innego projektu czy urlopem macierzyńskim może utrudnić realizację procesów. Tymczasem współpracując z agencją pracy tymczasowej może ona zrekrutować dla Ciebie tego specjalistę, którego w danym okresie potrzebujesz, np. księgowego czy inżyniera. Takie rozwiązanie sprawdzi się również w sytuacji, w której nie masz możliwości zatrudnienia pracownika na stałe w strukturze organizacji, a potrzebujesz osoby do realizacji konkretnego zadania. Praca tymczasowa może być także szansą na wydłużenie okresu weryfikacji umiejętności pracownika. W ramach try&hire możesz przez 6-9 miesięcy współpracować z pracownikiem, zanim zdecydujesz się zatrudnić go bezpośredni w firmie.

odpowiedź na zmienność procesów produkcji

W wielu firmach możemy zaobserwować okresy, w których liczba zamówień od kontrahentów rośnie lub spada. Jednocześnie czas ten nie jest powiązany z sezonem lub jego końcem w danej branży. Wynika to bardziej z potrzeb klientów. Czas, w którym to następuje nie zawsze jest możliwy do określenia. Taka nieprzewidywalność zamówień, duże wahania wpływają na to, ilu pracowników potrzebujesz w danym momencie do wykonania pracy. Bardzo często, gdy liczba zamówień rośnie potrzebujesz pracowników niemal natychmiast. Agencja pracy tymczasowej może szybko dostarczyć Ci dużą liczbę osób potrzebnych do zrealizowania zamówienia. Dzięki temu jesteś w stanie uniknąć nadgodzin stałych pracowników. Nie tworzysz nowych etatów i nie rekrutujesz w pośpiechu nowych pracowników - ten aspekt jest o tyle istotny w momencie, gdy liczba zamówień spada i wraca do pierwotnego poziomu. Całość przekłada się także na mniejsze koszty działalności

»spis treści«

umowa kodeksowa a umowa pt

Umowa o pracę tymczasową i umowa kodeksowa mimo wielu podobieństw (np. te same zasady BHP, normy związane z godzinami pracy czy obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego) mają także aspekty, w których się różnią. Te różnice widoczne są przede wszystkim w czasie trwania umów, wymiarze urlopu, a także okresie wypowiedzenia.

czas trwania

Umowa o pracę tymczasową może być zawarta wyłącznie na czas określony, a maksymalny czas zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika w ciągu 36 miesięcy wynosi 540. Teoretycznie w tym czasie możliwe jest podpisanie 540 umów o pracę tymczasową.

Umowa kodeksowa natomiast może być zawarta zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony. W drugim wypadku jednak nie może być on dłuższy niż 36 miesięcy, w tym nie dłużej niż 3 miesiące okresu próbnego. Pracodawca może podpisać z pracownikiem etatowym maksymalnie 3 umowy na czas określony, kolejna automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

wymiar urlopu

Tym, co różni obie formy umowy jest również wymiar urlopu. W umowie o pracę tymczasową jest to liczba stała i wynosi 2 dni w miesiącu. Pracownik tymczasowy uzyskuje praco do urlopu, gdy był do dyspozycji pracodawcy użytkownika przez minimum miesiąc. Jeżeli umowa zawarta została na krótszy okres, to umowy zawierane były na krótszy okres, to sumuje się czas ich trwania, a pracownik otrzymuje prawo do urlopu, gdy przekroczą miesiąc. Jeśli natomiast chodzi o urlop na żądanie, to możliwość z jego skorzystania przysługuje, gdy stosunek pracy zawarto na okres dłuższy niż pół roku.

Wymiar urlopu pracownika kodeksowego uzależniony jest od stażu pracy, do którego dolicza się także okres szkoły średniej oraz studiów. Pracownik ze stażem krótszym niż 10 lat ma prawo do 20 wolnych dni w roku, z kolei osoba ze stażem dłuższym niż 10 lat – 26 dni. Tym, co nie zależy od stażu pracy jest wymiar urlopu na żądanie. Jego liczba wynosi 4 dni w roku i przysługuje po przepracowaniu pierwszego miesiąca.

okres wypowiedzenia

Kolejną różnicą jest długość okresu wypowiedzenia. W pracy tymczasową decydującym czynnikiem jest czas, na który została zawarta umowa i wynosi 3 dni, jeśli została zawarta na czas krótszy niż 2 tygodnie lub tydzień, jeśli umowę podpisano na dłużej niż 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia pracownika kodeksowego zależy od stażu pracy. Jeśli nie przekracza 6 miesięcy wynosi 2 tygodnie, w przypadku gdy wynosi od 6 miesięcy do 3 lat wynosi miesiąc, natomiast osoby zatrudnione w organizacji ponad 3 lata obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

pracownicy_tymczasowi_zaturdnieni_w_2018_roku

»spis treści«

jak możemy Ci pomóc?

Jako największa agencja pracy tymczasowej w Polsce i na świecie, wspieramy firmy zarówno w rekrutacjach pracowników umysłowych (tzw. white collars), jak i fizycznych oraz produkcji (tzw. blue collars). Pomożemy Ci pozyskać: pracowników recepcji, produkcji, administracji, obsługi klienta,  windykacji, księgowych,analityków, ale także osoby na stanowiska menedżerskie.

Ciągłe prowadzenie procesów rekrutacyjnych dla przedsiębiorstw z różnej branży sprawia, że dysponujemy pulą kandydatów, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie. Dzięki temu wiemy, w jakich terminach są dyspozycyjni i możemy rekomendować ich do konkretnych projektów. Wszystko to sprawia, że czas dostarczenia pracownika jest dużo krótszy, niż w przypadku rekrutacji pracownika od podstaw.

Jednak jako Randstad nie ograniczamy się tylko do rekrutacji pracowników tymczasowych. Doskonale znamy trendy panujące na rynku pracy, np. dotyczące wynagrodzeń, oczekiwań, dyspozycyjności czy angażowania pracowników i dzielimy się tymi informacjami z przedsiębiorstwami, przygotowując dla nich kompleksowe badania, takie jak Monitor Rynku Pracy pokazujący, jak swoją sytuację postrzegają pracownicy, Plany Pracodawców, czyli perspektywę przedsiębiorstw czy w końcu Randstad Employer Brand Research, zawierający wskazówki, jak budować markę pracodawcy. Posiadamy także dostęp do narzędzi rekrutacyjnych, takich jak testy umożliwiające weryfikację umiejętności i wiedzy kandydata, a także narzędzia sourcingowe, np. dostęp do portali czy kampanii marketingowych. Wiemy, że wiele firm może nie posiadać zasobów, by prowadzić takie działania.

»spis treści«

skontaktuj się